REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO
ZDRÓWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DZIAŁ I
NAZWA PODMIOTU LECZNICZEGO, DANE ADRESOWE
§ 1
1. Podmiotem leczniczym jest Zdrówko spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-417), ul. Towarowa 14, KRS 0000896465, wpisana do rejestru podmiotów leczniczych o numerze księgi rejestrowej 000000246051 prowadzonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
2. W strukturze Podmiotu leczniczego działa Zakład Leczniczy o nazwie Karetka.eu, ul. Towarowa 14, 10-417 Olsztyn, zwany dalej ZAKŁADEM.

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO
§ 2
Podstawowym celem działalności Podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego, transportu medycznego i zabezpieczeń medycznych, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia przez osoby do tego uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta.

DZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO
§ 3
1. W skład Podmiotu leczniczego wchodzą jednostka organizacyjna i komórki organizacyjne.
2. Jednostką organizacyjną jest Zakład.
3. Komórki organizacyjne:
a. Zespół transportu sanitarnego,
b. Zabezpieczenia medyczne.

DZIAŁ IV
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ZAKŁADU ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 4
W ramach Podmiotu Leczniczego Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania.
§ 5
Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują świadczenia:
a. Świadczenia transportu sanitarnego i medycznego
b. Świadczenia zabezpieczenia medycznego

DZIAŁ V
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 6
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w miejscu wskazanym przez zamawiającego, w szczególności przy wykorzystaniu ambulansów medycznych.
2. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również poza granicami kraju.

DZIAŁ VI
PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 7
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
§ 8
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na rzecz osób objętych powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.).
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych także cudzoziemcom nie objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczonym na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, w tym w umowach międzynarodowych.

DZIAŁ VII
ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ZASADACH KOMERCYJNYCH
§ 9
1. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie, nieodpłatnie i za częściową odpłatnością.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane nieodpłatnie realizowane są w ramach zawartego kontraktu/umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
albo z towarzystwami ubezpieczeniowymi.
3. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci Zakładu wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Cennik usług ZPL Karetka.eu.
4. Opłatę uiszcza się w formie gotówkowej w ambulansie lub bezgotówkowej na rachunek bankowy albo przez terminal płatniczy.

DZIAŁ VIII
SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PODMIOTU LECZNICZEGO
§ 10
1. Kierownik Zakładu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Zakładu, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich organizację, należyte wykonanie, sprawne i skuteczne działanie.
2. Kierownik tworzy, łączy, reorganizuje i likwiduje komórki organizacyjne Zakładu. W szczególności, w zależności od potrzeb, Kierownik może tworzyć działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy ustalając jednocześnie ich pozycję oraz sposób podporządkowania w obrębie statutowej struktury organizacyjnej
3. Zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Zakładu obejmuje w szczególności:
a. planowanie i nadzorowanie działalności Zakładu, 
b. ustalanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zakładu,
c. kontrolę i ocenę pracy komórek organizacyjnych oraz nadzorujących ich osób,
d. wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, nagradzaniem pracowników Zakładu,
e. koordynację funkcjonowania i współpracy wszystkich struktur organizacyjnych Zakładu.
§ 11
 1. Korespondencję wychodzącą na zewnątrz Zakładu, zawierającą oświadczenie woli, podpisuje Kierownik, który może delegować to uprawnienie na wyznaczoną przez siebie osobę. Delegacja musi mieć formę pisemną.
2. Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zakładu jest Kierownik, który zarządza Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz działając zgodnie z przepisami prawa.
3. Kierownik składa w imieniu Zakładu oświadczenia woli.
4. Kierownik może wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności

DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (teks jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) i pozostałe obowiązujące przepisy prawa oraz inne wewnętrzne akty normatywne wydawane przez Kierownika Zakładu.


(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone